GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

je u prevádzkovateľa Štefan Poláček – POLA, miesto podnikania: Na Tablách 14583/3, 080 06 Prešov,
IČO: 37 712 071, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, číslo živn. reg. 707-
19562 (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“). Záleží nám na ochrane Vašich
osobných údajov, preto Vás týmto informujeme o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje.

Aké údaje zbierame
Pri poskytovaní našich služieb od Vás ako od dotknutých osôb, zbierame osobné údaje za účelom
uzatvorenia zmluvného vzťahu a plnenia práv a povinností z neho vyplývajúcich.

Práva dotknutých osôb
Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k
osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo
podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom
Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás
osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať
prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:
– prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)
– aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov)
– komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu
príjemcov)
– ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)
– že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie
ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov
– že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona
alebo
– právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov SR
– odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje
neposkytli priamo vy
– či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods.
1 a 4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch
takého spracúvania osobných údajov pre vás
– o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame
do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Toto právo na prístup pre vás znamená tiež možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame.
Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať
opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný administratívny
poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov
V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby ste nám poskytovali správne
údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o Vás nesprávne údaje, právo na opravu
osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré
sa Vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli
doplnené vaše neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie)
Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň
jeden z nasledovných dôvodov:
– vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali
– odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame
vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie
– namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe
verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich
spracúvanie
– vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne
– vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva
Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie
– vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa §
15 ods. 1 Zákona
Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne
okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:
– na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie
– na splnenie zákonnej povinnosti
– na uplatnenie nášho právneho nároku
– na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je
pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo
dosiahnutie cieľov takého spracúvania

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je
splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:
– počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete
správnosť svojich osobných údajov
– pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete
žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov
– my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich
potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov
– budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené
záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov,
ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu
Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo
kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.

Právo namietať
Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu
vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem. Ak
však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme
pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme
oprávnení pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Ako si uplatniť práva
Vaše vyššie uvedené práva si môžete uplatniť mailom na pola@pola.sk. Prosím uveďte vo Vašej
žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené
údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme
preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.
V prípade, ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v
zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije
môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba. Pokiaľ sú vaše žiadosti ako dotknutej osoby
zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme požadovať
primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť
konať na základe žiadosti.

Doba uchovávania údajov
Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje
spracúvajú. Uchovávanie prebieha v súlade s dobami ustanovenými právnymi predpismi z oblasti
účtovníctva, archivácie a ďalších právnych predpisov.

Poskytovanie údajov tretím osobám
Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu
údajov, napr. našim zamestnancom či osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov
právnych služieb, či spoločnosti zabezpečujúcej účtovné služby.

Výmaz osobných údajov
Prevádzkovateľ zabezpečí výmaz poskytnutých osobných údajov z informačného systému po odvolaní
súhlasu užívateľa na spracovanie osobných údajov, alebo po uplynutí doby na uchovávanie.

Zodpovedná osoba
Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu.

Zverejňovanie a prenos do tretích krajín
Vaše osobné údaje sa nezverejňujú a neprenášajú do tretích krajín.

Profilovanie a automatizované rozhodovanie
Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Cookies
Naša stránka využíva súbory cookies na zlepšenie fungovania Našej stránky a na zlepšenie výsledkov
vyhľadávania. Niektoré sekcie našej stránky využívajú cookies aj na to, aby sme vás lepšie poznali a
mohli vám ponúknuť lepšie individuálne možnosti vyhľadávania.

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a
preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej
stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame,
nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu.

Aké cookies používame?
Základné – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného
používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať
plnú funkčnosť našich stránok.
– Prevádzkové – slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na
zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať
plnú funkčnosť našich stránok.
– Funkčné cookies – slúžia na poskytovanie služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistiť
maximálny komfort pri vašej návšteve.
– Reklamné – slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a
efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude
zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
– Nutné cookies – sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok. Tieto cookies o
vás nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde
ste sa na internete pohybovali.
– Cookies tretích strán – vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics,
Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich
považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Ako môžem zakázať cookies?
Ak si neželáte dostávať cookies z našej stránky, máte možnosť nastaviť prehliadač tak, aby vás
upozornil, keď dostanete súbor cookie, takže sa môžete rozhodnúť, či ho prijmete alebo nie.
Dovoľujeme si vás však upozorniť, že ak vo svojom prehliadači vypnete „cookies“, nebudete môcť
plne využívať niektoré z našich stránok.

Ako podať sťažnosť?
Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/323 132
14, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s
platnou legislatívou.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 08.04.2019.